Cordblood-Based High-Throughput Screening for Deafness Gene of 646 Newborns in Jinan Area of China
Shou-Xia Li, Ding-Li Chen, Su-Bin Zhao, Li-Li Guo, Hai-Qin Feng, Xiao-Fang Zhang, Li-Li Ping, Zhi-Ming Yang, Cai-Xia Sun, Gen-Dong Yao
Clin Exp Otorhinolaryngol. 2015;8(3):211-217.   Published online 2015 Aug 13     DOI: https://doi.org/10.3342/ceo.2015.8.3.211
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Concurrent Hearing and Genetic Screening among Newborns in Ningbo, China
Cao Guomei, Zhang Luyan, Dai Lingling, Huang Chunhong, Chen Shan, Osamah Ibrahim Khalaf
Computational and Mathematical Methods in Medicine.2022; 2022: 1.     CrossRef
Concurrent newborn hearing and genetic screening of common hearing loss variants with bloodspot-based targeted next generation sequencing in Jiangxi province
Haiyan Luo, Yan Yang, Xinrong Wang, Fangping Xu, Cheng Huang, Danping Liu, Liuyang Zhang, Ting Huang, Pengpeng Ma, Qing Lu, Shuhui Huang, Bicheng Yang, Yongyi Zou, Yanqiu Liu
Frontiers in Pediatrics.2022;[Epub]     CrossRef
Combined hearing screening and genetic screening of deafness among Hakka newborns in China
Xiangxing Zeng, Zhifang Liu, Jing Wang, Xianliang Zeng
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.2020; 136: 110120.     CrossRef
Nationwide population genetic screening improves outcomes of newborn screening for hearing loss in China
Qiuju Wang, Jiale Xiang, Jun Sun, Yun Yang, Jing Guan, Dayong Wang, Cui Song, Ling Guo, Hongyang Wang, Yaqiu Chen, Junhong Leng, Xiaman Wang, Junqing Zhang, Bing Han, Jing Zou, Chengbin Yan, Lidong Zhao, Hongyu Luo, Yuan Han, Wen Yuan, Hongyun Zhang, Wei
Genetics in Medicine.2019; 21(10): 2231.     CrossRef
Large scale newborn deafness genetic screening of 142,417 neonates in Wuhan, China
Zongjie Hao, Denggang Fu, Yang Ming, Jinlong Yang, Qi Huang, Weilong Lin, Huan Zhang, Bin Zhang, Aifen Zhou, Xijiang Hu, Cong Yao, Yunping Dong, Huijun Z. Ring, Brian Z. Ring, Obul Reddy Bandapalli
PLOS ONE.2018; 13(4): e0195740.     CrossRef
Antibiotic-induced release of small extracellular vesicles (exosomes) with surface-associated DNA
Andrea Németh, Norbert Orgovan, Barbara W Sódar, Xabier Osteikoetxea, Krisztina Pálóczi, Katalin É. Szabó-Taylor, Krisztina V. Vukman, Ágnes Kittel, Lilla Turiák, Zoltán Wiener, Sára Tóth, László Drahos, Károly Vékey, Robert Horvath, Edit I. Buzás
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Polymorphism of the 86th amino acid in CX26 protein and hereditary deafness
Xi Shi, Shiwei Qiu, Fendong Yan, Lizhang Shi, Yili Xuan, Wei Zhuang, Yingli Bei, Hanli Yao, Na Yuan, Shiming Yang, Yuehua Qiao
Journal of Otology.2016; 11(2): 84.     CrossRef