Categorization and Clinicopathological Features of Chronic Rhinosinusitis With Eosinophilic Mucin in a Korean Population
Suk-Ho Lee, Hak-Jun Kim, Jin-Woo Lee, Young-Hoon Yoon, Yong-Min Kim, Ki-Sang Rha
Clin Exp Otorhinolaryngol. 2015;8(1):39-45.   Published online 2015 Feb 3     DOI: https://doi.org/10.3342/ceo.2015.8.1.39
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Risk Model Establishment of Endoscopic Sinus Surgery for Patients with Chronic Rhinosinusitis: a Multicenter Study in Korea
Jin-Young Min, Yong Min Kim, Dae Woo Kim, Jeong-Whun Kim, Jin Kook Kim, Ji-Hun Mo, Jae-Min Shin, Kyu-Sup Cho, Sanggyu Kwak, Seung-Heon Shin
Journal of Korean Medical Science.2021;[Epub]     CrossRef
Allergic Fungal Rhinosinusitis in Saudi Arabia: A Review of Recent Literature
Abdussalam A AlAhmari
Cureus.2021;[Epub]     CrossRef
Type 2 inflammation suppression by T-regulatory cells attenuates the eosinophil recruitment in mucosa of chronic sinusitis
Lihong Chang, Zhiyuan Wang, Shuaixiang Li, Xiaohong Chen, Xia Li, Jun Zhao, Xiaoping Lai, Jiancong Huang, Xifu Wu, Zizhen Huang, Joseph A. Bellanti, Song Guo Zheng, Gehua Zhang
Clinical Science.2020; 134(2): 123.     CrossRef
Clinicopathological and Radiological Features of Chronic Rhinosinusitis with Eosinophilic Mucin in Chungcheong Province of Korea
Soo Kyoung Park, Ki Wan Park, Ji-Hun Mo, Byoung Joon Baek, Woo Sub Shim, Hahn Jin Jung, Yong Min Kim, Ki Sang Rha
Mycopathologia.2019; 184(3): 423.     CrossRef
Low Incidence of Allergic Fungal Rhinosinusitis in Japanese Patients
Seiichiro Makihara, Shin Kariya, Tomoyuki Naito, Junya Matsumoto, Mitsuhiro Okano, Kazunori Nishizaki
Clinical Medicine Insights: Ear, Nose and Throat.2019; 12: 117955061987075.     CrossRef
Eosinophilia and Quality of Life in Patients Receiving a Bioabsorbable Steroid-Eluting Implant during Endoscopic Sinus Surgery
Jason Pou, Charles Riley, Kiranya Tipirneni, Anna Bareiss, Edward McCoul
Sinusitis.2017; 2(1): 3.     CrossRef
Emerging Endotypes of Chronic Rhinosinusitis and Its Application to Precision Medicine
Dae Woo Kim, Seong H. Cho
Allergy, Asthma & Immunology Research.2017; 9(4): 299.     CrossRef
Pathogenesis of eosinophilic chronic rhinosinusitis
Said Ahmad Shah, Hajime Ishinaga, Kazuhiko Takeuchi
Journal of Inflammation.2016;[Epub]     CrossRef