Management of Laryngopharyngeal Reflux in Asia
Su Il Kim, Jerome R. Lechien, Tareck Ayad, Huan Jia, Seyyedeh Maryam Khoddami, Necati Enver, Sampath Kumar Raghunandhan, Abdul Latif Hamdan, Young-Gyu Eun
Clin Exp Otorhinolaryngol. 2020;13(3):299-307.   Published online 2020 May 12     DOI: https://doi.org/10.21053/ceo.2019.01669
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Translation and validation of the Korean Version of the Reflux Symptom Score
Hye Kyu Min, So Young Jeon, Jerome R Lechien, Jung Min Park, Hwanhee Park, Jung-wan Yu, Suk Kim, Su Jin Jeong, Jung wook Kang, Kim Su il, Lee Young chan, Young-Gyu Eun, Seong-Gyu Ko
Journal of Voice.2024; 38(2): 545.e1.     CrossRef
Chinese consensus on multidisciplinary diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease 2022
Zhiwei Hu, Jimin Wu, Zhonggao Wang, Xinghua Bai, Yu Lan, Kefang Lai, Abudureyimu Kelimu, Feng Ji, Zhenling Ji, Diyu Huang, Zhiwei Hu, Xiaohua Hou, Jianyu Hao, Zhining Fan, Xiaoping Chen, Dong Chen, Shengliang Chen, Jinrang Li, Junxiang Li, Lan Li, Peng Li
Gastroenterology & Endoscopy.2023; 1(2): 33.     CrossRef
Current Treatment of Laryngopharyngeal Reflux
Yang Lin, Shunlin Peng
Ear, Nose & Throat Journal.2023; : 014556132311800.     CrossRef
Medium-term clinical efficacy of endoscopic antireflux mucosectomy on laryngopharyngeal reflux: a retrospective multicenter cohort study
Xinke Sui, Changrong Deng, Lei Wang, Dou Li, Sheng Chen, Bin Zhang, Bing Li, Xiaoyu Xi, Zhiwei Hu, Wei Wu, Jimin Wu, Lianyong Li
Gastrointestinal Endoscopy.2023; 98(6): 893.     CrossRef
A prospective study of extraesophageal reflux and potential microaspiration in patients hospitalized with COVID-19 in Jordan
Hafez Al-Momani, Safaa Mashal, Dua’a Al Balawi, Muna Almasri, Abdel-Ellah AL-Shudifat, Ashraf I Khasawneh, Jeffrey Pearson, Christopher Ward
BMC Pulmonary Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
Management of laryngopharyngeal reflux in Brazil: a national survey
Jerome R. Lechien, Paulo S. Perazzo, Fabio P. Ceccon, Claudia A. Eckley, Karen de Carvalho Lopes, Rebecca Maunsell, Melissa A.G. Avelino, Lee M. Akst, Geraldo D. Sant’Anna, Rui Imamura
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology.2022; 88(6): 850.     CrossRef
Dysphonia in COVID-19 patients: Direct or indirect symptom?
Jerome R. Lechien, Maria R. Barillari, Lisa G. De Marrez, Stephane Hans
American Journal of Otolaryngology.2022; 43(1): 103246.     CrossRef
Clinical Update Findings about pH-Impedance Monitoring Features in Laryngopharyngeal Reflux Patients
Jerome R. Lechien
Journal of Clinical Medicine.2022; 11(11): 3158.     CrossRef
Differences in Diagnostic Rates After Hypopharyngeal-esophageal Impedance-pH Monitoring of Laryngopharyngeal Reflux Patients by Age and Sex
So Young Jeon, Jung Min Park, Young Chan Lee, Seong-Gyu Ko, Young-Gyu Eun
Journal of Voice.2022;[Epub]     CrossRef
Changes of Pepsin Concentration in Saliva Sample According to Storage Period
Hee Jin Kang, Joo Kyung Noh, Min Kyeong Lee, Seon Rang Woo, Jung Min Park, Young Chan Lee, Seong-Gyu Ko, Young-Gyu Eun
Journal of Voice.2022;[Epub]     CrossRef
Management of Laryngopharyngeal Reflux Around the World: An International Study
Jerome R. Lechien, Jacqueline E. Allen, Maria R. Barillari, Petros D. Karkos, Huan Jia, Fabio P. Ceccon, Rui Imamura, Osama Metwaly, Carlos M. Chiesa‐Estomba, Jonathan M. Bock, Thomas L. Carroll, Sven Saussez, Lee M. Akst
The Laryngoscope.2021;[Epub]     CrossRef